Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website.
Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen
Aanmelden
> Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Balans voor natuurlijke genezing (hierna: Balans) gevestigd te Enschede en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01104801. De algemene voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

Balans behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Balans zijn bekend gemaakt.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgevind of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Balans,  en een cliënt. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Balans, voor de uitvoering waarvan door Balans, derden dienen te worden betrokken.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet, die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Behandeling

De overeenkomst tussen Balans en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling. Balans zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Balans,  rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekend stand der wetenschap. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Balans, worden meegedeeld.
Balans heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 , 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien door Balans of door deze ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Afspraken, die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Balans,  zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3. Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een PIN-transactie, contant, of binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Balans, aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Balans is gerechtigd om periodiek te factureren.
Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van d ecliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 250,-- exclusief omzetbelasting.
Indien Balans echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

Balans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Balans, is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Balans is evenmin aansprakelijk als adviezen niet, of onjuist worden opgevolgd.
Indien Balans aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Balans,  beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Balans is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Balans is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen en/of medicijnen is hiervoor verantwoordelijk. Balans zal, zover het in haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen en of medicijnen.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Balans.

Artikel 5 Privacy

Balans zal alle informatie betreffende de cliënt, die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Balans daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 6 Beëindiging overeenkomst

Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Balans, , zal Balans in overleg met de cliënt zorg dragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Balans,  extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Balans anders aangeeft.

Artikel 7. Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Balans voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Balans, toerekenbaar is. Indien Balans, uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Balans,  zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreken blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Balans, , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Balans,  en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Balans partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Overijssel, locatie Enschede is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9 Klachten

Orthomoleculair therapeut Ankie Scheffer-Drijver is aangesloten bij de klachtencommissie alternatieve behandelwijzen (KAB). Therapeut Gerhard Scheffer is aangesloten van de klachtencommissie geschillen alternatieve therapeuten (GAT). Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de betreffende klachtencommissie hiervoor inschakelen.

 

© copyright Balans praktijk voor natuurlijke genezing 2019 | Disclaimer | Privacy policy | Algemene voorwaarden
Realisatie & CMS: Pixel Creation